Zasady recenzowania

Teksty artykułów nadesłanych do Redakcji „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” są recenzowane zgodnie z zasadami double-blind peer review. Pierwszej oceny artykułów dokonują redaktorzy tematyczni: działów Artykuły i Materiały, a po ich pozytywnej ocenie, opiniowane są na podstawie jednolitego formularza przez dwóch recenzentów dobieranych spośród specjalistów problematyki w nich poruszanej.

Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa.

Po uzyskaniu recenzji Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu tekstu, przyjęciu do druku lub odesłaniu go autorowi do poprawienia wraz ze wskazaniem zaleceń recenzentów (zgodnie z zasadami double-blind peer review).

O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są w ciągu 6-10 tygodni od otrzymania go przez Redakcję.