Konferencja

baner_konf2

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polskie/polonijne dziedzictwo piśmiennicze
w zbiorach zagranicznych – problematyka i warsztat badawczy, rezultaty i perspektywy badań”, Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

 

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej tematyce polskiego i polonijnego dziedzictwa piśmienniczego w zasobach zagranicznych. Konferencja służy podsumowaniu dotychczasowych prac w zakresie badań nad polskimi i polonijnymi kolekcjami książkowymi i rękopiśmiennymi oraz zbiorami poloników przechowywanymi w zbiorach obcych. Chcielibyśmy zdefiniować obecne znaczenie tych materiałów dla historii książki polskiej, a także określić stan i perspektywy ich rejestracji, dokumentacji i wykorzystania w badaniach.

Obszary badawcze:

 • polskie księgozbiory i polonica w zbiorach obcych – problematyka;
 • rejestracja polskich księgozbiorów, cenniejszych poloników i innych źródeł do dziejów książki polskiej, znajdujących się w zbiorach obcych: cel, metodologia, w tym problemy źródłoznawcze i organizacja badań;
 • prace rejestracyjne i dokumentacyjne podejmowane w bibliotekach polskich i obcych oraz przez zespoły badawcze i wyspecjalizowane placówki, w tym efekty ich działań, m.in. wydawnictwa informacyjne, dokumentacyjne, źródłowe (inwentarze, katalogi, bazy danych, informatory itp.);
 • rezultaty badań prowadzonych na podstawie tego typu materiałów źródłowych z zakresu księgoznawstwa;
 • biografistyka księgoznawcza – ludzie polskiej książki za granicą.

Zgłoszenie tematów referatów (wraz z abstraktami) przyjmowane są do 28 lutego 2017 r. Zgłoszenie uczestników konferencji (bez referatów) przyjmowane są do 1 marca 2017 r.

Czas przewidziany na referat – 20 min. (zapewniamy sprzęt do prezentacji multimedialnych).

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN (80 EURO), dla doktorantów 100 PLN (22 EURO). Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, ani nie zapewniają noclegów.

Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie artykułów, które nadesłane zostaną w terminie i uzyskają pozytywną recenzję w czasopiśmie „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. Nieprzekraczalny termin nadesłania artykułów (do 30 000 znaków ze spacjami) wraz ze streszczeniem oraz słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków ze spacjami), to 30 czerwca 2017 r.

Rada Naukowa konferencji:

 • dr hab. prof. UW Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski) – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Marek Derwich  (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Jolanta Gwioździk  (Uniwersytet Śląski),
 • dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy w Wilnie),
 • prof. dr hab. Maria Juda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski),
 • dr Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa w Warszawie),
 • dr hab. prof. UWr Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Nikołaj Nikołajew (Biblioteka Narodowa Rosji w Sankt Petersburgu),
 • prof. dr hab. Ewa Teodorowicz-Hellman (Uniwersytet w Sztokholmie),
 • dr Jürgen Warmbrunn (Biblioteka Instytutu Herdera w Marburgu, ABDOS).

Sekretarze konferencji:

 • dr Agnieszka Chamera-Nowak
 • mgr Sarah Skumanov

email: zbadannadksiazka@uw.edu.pl

Załączniki:
Abstrakty
Program Konferencji
Formularz zgloszenia udzialu