SPIS TREŚCI TOM 10/2016

Wykaz skrótów [13-14]
Od redakcji [15-16]

ARTYKUŁY

Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski
Z badań nad piśmiennictwem sakralnym średniowiecznej biblioteki klasztoru cystersów w Mogile [17-44]
Abstrakt

Paulina Buchwald-Pelcowa
„Z dozwoleniem” drukowane [45-58]
Abstrakt

Agnieszka Franczyk-Cegła
Pinocciana w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [59-78]
Abstrakt

Norbert Furrer
Buchbesitz und geistiger Horizont. Zur Rekonstruktion frühneuzeitlicher Privatbibliotheken [79-94]
Zusammenfassung
Posiadanie książki i horyzont duchowy. Rekonstrukcja bibliotek prywatnych XVII-XVIII wieku [79-94]
Abstrakt

Maria Pidłypczak-Majerowicz
Prywatne księgozbiory bazylianów prowincji koronnej zakonu na podstawie proweniencji wynotowanych z druków XVI-XVIII wieku w zbiorach Ossolineum. Zarys zagadnienia [95-106]
Abstrakt

Maria Juda
Akta wizytacyjne jako źródło do dziejów księgozbiorów historycznych. Na przykładzie akt dekanatu chełmskiego z XVIII i początku XIX wieku [107-118]
Abstrakt

Piotr Daszkiewicz, Philippe Edel
Poszukiwanie egzemplarzy Anatome testudinis europaeae w europejskich i amerykańskich bibliotekach [119-130]
Abstrakt

Katarzyna Seroka
Z testamentu Juliana Ursyna Niemcewicza. Dary książkowe dla Biblioteki Polskiej w Paryżu [131-142]
Abstrakt

Zdzisław Gębołyś
Uczeni, poeci i inni – bibliotekarze bibliotek prywatnych (książąt, hrabiów, baronów) na ziemiach niemieckich w XIX wieku [143-160]
Abstrakt

Małgorzata Sobol-Kiełbania
Księgozbiór Zbyszewskich i Iżyckich w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie [161-182]
Abstrakt

Anita Romulewicz
Polskie losy biblioteki Tyszkiewiczów z Czerwonego Dworu [183-198]
Abstrakt

Robert Kotowski
Praca naukowo-badawcza Wacława Olszewicza i jego wkład w rozwój bibliotekarstwa polskiego [199-210]
Abstrakt

Elżbieta Przybył-Sadowska
Biblioteka Wiedzy Religijnej w Warszawie (1919-1939) [211-228]
Abstrakt

Justyna Wysocka
Udział Krystyny i Czesława Bednarczyków w pracach redakcyjnych „Kultury” i „Orła Białego” (na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku) [229-250]
Abstrakt

Grażyna Lewandowicz-Nosal
Modlitewniki i mszaliki dla dzieci w Polsce w latach 1945-1949 [251-278]
Abstrakt

Agnieszka Chamera-Nowak
Biblioteki i bibliotekarze partyjni w województwie warszawskim w latach 1949-1954 w świetle dokumentów Komitetu Centralnego PPR oraz Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR [279-294]
Abstrakt

Agnieszka Łuszpak
Obraz katalogów rzeczowych na łamach polskich czasopism bibliotekarskich w okresie stalinowskim [295-316]
Abstrakt

Dariusz Jarosz
Jak tworzono „książkę socjalistyczną”? Narady wydawców i księgarzy państw bloku wschodniego 1965-1988 [317-334]
Abstrakt

Hanna Tadeusiewicz
O wydawnictwie słownikowym z zakresu biografistyki księgoznawczej [335-344]
Abstrakt

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Ryszard Nowicki
Rękopiśmienne pamiętniki Marii księżnej Ogińskiej [345-344]
Abstrakt

Maria Kalczyńska, Agnieszka Łakomy
Materiały źródłowe do katalogu wydawnictw emigracyjnych, opracowane na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich w Opolu. Cz. 1 Niemieckie polonika dipisowskie [363-380]
Abstrakt

RECENZJE
Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, ed. Krzysztof Bracha, Martin Nodl, „Colloquia Mediaevalia Pragensia”, 16, Praha 2016: Filosofi a, ss. 152, ISBN 978-80-7007-451-0 – Justyna Dziadek [381-385]

Pomeranica XVIII wieku w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog, oprac. Janina Kosman, Szczecin: Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, 2016, ss.191, il., ISBN 978-83-64-642-23-4 – Edward Potkowski [385-390]

Katalog starodruków Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce = Catalogue of Early Printed Books from The Polish Museum of America Library, oprac. Fryderyk Rozen, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2015, ss. 47, 28 il., ISBN 978-83-7009-613-7 – Elżbieta Maruszak [390-393]

Ewa Repucho, Typografia kompletna. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2016, ss. 328, ISBN 978-83-7977-209-4 – Agnieszka Chamera-Nowak [394-396]

NOTKI RECENZYJNE
Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych BN (wydanie drugie poprawione i rozszerzone), oprac. Danuta Kamolowa przy współudziale Teresy Sieniateckiej, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2015, 539, [1] s., [26] k. tabl.: il., ISBN 978-83-7009-623-6 – Katarzyna Seroka [397-398]

Anna Kocot, Artyści „czarnej sztuki”. Typografia druków Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015, ss. 416, ISBN/ISSN 978-83-76384-60-3 – Anna Kamler [398-403]

Justyna Kiliańczyk-Zięba, Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku: źródła ikonografi czne i treści ideowe, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „SocietasVistulana”, 2015, ss. 342, [1]: il., ISBN 978-83-61033-89-9 – Katarzyna Seroka [403-405]

Catalogue of books from the Library of Sigismund II Augustus, King of Poland, in the collection of the National Library of Russia in Saint Petersburg, ed. by Maria I. Tkachenko, Maria Brynda, National Library of Poland (Warsaw), National Library of Russia (Saint Petersburg),Warsaw: National Library of Poland, 2015, 198 [1] s., [21] s. tabl., ISBN 978-83-7009-621-2 – Karolina Figaszewska [405-406]

Joanna Matyasik, Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Katalog, Bydgoszcz: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. Witolda Bełzy, 2015, ss. 345, ISBN 978-83-85979-21-0; 978-83-62545-86-5 – Agnieszka Chamera-Nowak [406-409]

Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę: słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematycznoprzyrodniczych i techniki, t. 1-4, red. nauk. Bolesław Orłowski, Warszawa: Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015, t. 1 ss. 521, t. 2 ss. 437, t. 3 ss. 511, t. 4 ss. 543, ISBN 978-83-8606-229-4; 978-83-8606-228-7; 978-83-7629-829-0; 978-83-7629-828-3; 978-83-7545-569-4; 978-83-7545-570-0 – Sarah Skumanov [409-410]

KRONIKA
I ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 19-20 V 2016 r. – Dorota Pietrzkiewicz, Katarzyna Seroka [411-416]

Konferencja naukowa „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, – 29 IX – 1 X 2016 r. – Martyna Osuch [417-421]

Znawcy opraw w Coburgu. 21. Kongres zorganizowany przez Arbeitskreis für die Erfassung, Erschliessung und Erhaltung historischer Bucheinbände (AEB), Biblioteka Krajowa w Coburgu (Landesbibliothek Coburg), 27-29 X 2016 r. – Joanna Milewska-Kozłowska [422-426]

Konferencja naukowa „Księgozbiory historyczne w bibliotekach archiwów państwowych”, Archiwum Państwowe w Szczecinie, 29 XI 2016 – Janina Kosman [427-434]

NASI AUTORZY [435-438]