Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi – 2018 Tom 12

 

Strony tytułowe


Spis treści


Contents


Wykaz skrótów


Od redakcji


From the Editors


Agnieszka Helman-Ważny
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
a.helman-wazny@uw.edu.pl
ORCID 0000-0003-1525-767X

Tybetańskie manuskrypty tradycji bön w Nepalu na przykładzie kolekcji z jaskiń Mardzong w Górnym Mustangu

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Zbigniew Domżał
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Łódź, Polska
kanclerz@wsez.pl

Andrzej Wałkówski
Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
andrzej.walkowski@uni.lodz.pl
ORCID 0000-0001-5446-3885

Z badań nad piśmiennictwem pragmatycznym średniowiecznej biblioteki klasztoru cystersów w Mogile

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Angela Škovierová
Univerzitná knižnica v Bratislave Ústav cudzích jayzkov LFUK v Bratislave
angela.skovierova@post.sk
ORCID 0000-0003-1522-9863

Slovak humanist Ondrej Rochotský (ca. 1583-1623) and his works stored in the Wrocław University Library

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Iryna Kachur
Oddział Książki Rzadkiej i Starych Druków Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Lwów, Ukraina
ira-kachur@ukr.net
ORCID 0000-0003-3909-3489

Autorskie autografy na egzemplarzach starych druków XVI-XVIII w., zachowanych we Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Dorota Sidorowicz-Mulak
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
dorota.sidorowicz@ossolineum.pl
ORCID 0000-0003-0087-259X

Księgozbiór Magdaleny Morskiej (1762-1847) w Bibliotece Ossolineum

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Irina Poczyńskaja
Uralski Uniwersytet Federalny, Jekaterynburg, Rosja
poirvi12@gmail.com
ORCID 0000-0002-7431-856X

Polskie książki z XVIII – pocz. XX w. w Jekaterynburgu

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Greta Lemanaitė
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
greta.deprati@gmail.com
ORCID 0000-0002-1142-1287

Ze Szwecji do Polski. Dary Henryka Bukowskiego w bibliotekach krakowskich

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Jacek Puchalski
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
jacek.puchalski@interia.pl
ORCID 0000-0003-2023-6988

„Książka nie jest rzeczą martwą, lecz kwestią życia” ‒ kultura książki w ZSRR w latach 20-30. XX w. świetle „Teorji psychosfery z jej metodą bibljologiczną” Antoniego Wincentego Kwiatkowskiego (1890-1970)

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Robert Kotowski
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
r.kotowski@mnki.pl
ORCID 0000-0002-9742-2159

Listy Wacława Olszewicza do córki jako źródło do badań biograficznych

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Marek Tobera
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
marek.tobera@uw.edu.pl
ORCID 0000-0002-8714-7982

„Przy odbudowie Polski przede wszystkim o książce trzeba pamiętać”. Kształtowanie się misji Związku Księgarzy Polskich (do 1945 r.)

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Dariusz Jarosz
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
darjarosz@wp.pl
ORCID 0000-0002-7882-8532

Reinterpretacja tradycji Drugiej Rzeczypospolitej jako element ideologizacji polityki wobec książki w Polsce lat 1944-1956

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Agnieszka Łuszpak
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl
ORCID 0000-0002-2926-5745

„Nie poszliśmy więc do polityki. Ale oto polityka przyszła do nas” ‒ rola bibliotekarza w okresie stalinowskim (w świetle materiałów zamieszczanych na łamach polskich czasopism zawodowych)

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Małgorzata Korczyńska-Derkacz
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
malgorzata.derkacz@uwr.edu.pl
ORCID 0000-0002-1470-2252

Popularyzacja książki rolniczej i czytelnictwa fachowego na wsi a wytyczne IX Plenum KC PZPR (na przykładzie województwa wrocławskiego)

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Agnieszka Chamera-Nowak
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
achamera@uw.edu.pl
ORCID 0000-0001-6445-2143

Biblioteki związków zawodowych w latach 50. XX wieku

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Kamila Kamińska-Chełminiak
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
ka.kaminska@uw.edu.pl
ORCID 0000-0002-6082-0444

Cenzura PRL wobec Hańby domowej Jacka Trznadla (1989-1990)

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I METODOLOGICZNE

Tomasz Nastulczyk
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
tomasz.nastulczyk@uj.edu.pl
ORCID 0000-0002-1596-2363

Bibliografia Polska Estreicherów a digitalizacja katalogów i zbiorów bibliotek rosyjskich, ukraińskich, białoruskich i litewskich. Kilka spostrzeżeń z perspektywy redaktora: nowe wyzwania i rozwój metodologii

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Лариса Довнар
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск, Беларусь
loradounar@gmail.com
ORCID 0000-0002-5812-5231

История белорусской книги в контексте современных книговедческих исследований и событий в Беларуси

The Belarusian book history in the context of bibliological research and events in Belarus

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


Elżbieta Pokorzyńska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
e.pokorzynska@ukw.edu.pl
ORCID 0000-0001-7918-8226

Źródła do badań nad historią introligatorstwa polskiego XIX-XX wieku

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12


KOMUNIKATY

Piotr Kardyś
Instytut Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
kardys.p@wp.pl
ORCID 0000-0003-2939-1466

Szyszkowiana/pseudoszyszkowiana z dawnego księgozbioru bernardynów z Karczówki, przechowywane obecnie w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Komunikat („Vilescit quilibet semper apignis liber infirmatur”, wpis w jednej z książek oo. bernardynów z Karczówki, 1651 r.)

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 429-441.


Elżbieta Pokorzyńska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
e.pokorzynska@ukw.edu.pl
ORCID 0000-0001-7918-8226

Leksykon oprawoznawczy. Realizacja projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Komunikat

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 443-447.


RECENZJE

Halina Rusińska-Giertych, Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3815, ss. 388, [1] s., [1] k. tab. złożona, il., ISBN 978-83-229-3593-4.

Maria Konopka, Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914), Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2018, ss. 437, [2] s., [1] k. tab. złożona, il., ISBN: 97883-242-3136-2, 9788324232963.

Jacek Puchalski
Katedra Książki i Historii Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
jacek.puchalski@interia.pl
ORCID 0000-0003-2023-6988

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 449-454.

 

Agnieszka Gołda, Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018, ss. 401, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3722; ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3337-3 (wersja drukowana), ISBN 978-83-226-3338-0 (wersja elektroniczna).

Karol Sanojca
Instytut Historyczny
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
karol.sanojca@uwr.edu.pl
ORCID 0000-0001-8630-0589

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 454-457.

 

Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, oprac. Maria Wrede, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2018, ss. 147, il., ISBN 978-83-7009-693-9.

Kamila Kamińska-Chełminiak
Katedra Książki i Historii Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
ka.kaminska@uw.edu.pl
ORCID 0000-0002-6082-0444

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 458-463.


NOTY RECENZYJNE

Jerzy Kaliszuk, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji, t. 2, cz. 1 i 2: Katalog rękopisów utraconych, t. 3: Indeksy. Aneks. Bibliografia, Wrocław 2016, t. 1 ss. 685, [2]; t. 2, cz. 1 ss. 646, cz. 2 ss. 653-1379; t. 3 ss. 754, ISBN 978-83-87843-42-7 (całość).

Agnieszka Chamera-Nowak
Katedra Książki i Historii Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
achamera@uw.edu.pl
ORCID 0000-0001-6445-2143

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 465-466.

 

Kultura książki w humanistyce współczesnej, pod red. Bożeny Koredczuk i Kamili Augustyn, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, Książka – Dokument – Informacja, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3819, ss. 375 [1], il., ISBN 978-83-229-3596-5.

Jacek Puchalski
Katedra Książki i Historii Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
jacek.puchalski@interia.pl
ORCID 0000-0003-2023-6988

 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 466-467.

 

Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red. Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska, Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2018, ss. 431, ISBN 978-83- 6569-46-07.

Elżbieta Maruszak
Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
e.szklarska-maruszak@uw.edu.pl 

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 467-470.

 

Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red. Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska, Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2018, ss. 310, ISBN 978-83-6569-45-91.

Elżbieta Maruszak
Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
e.szklarska-maruszak@uw.edu.pl 

 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 471-472.

 

Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” Wrocław, 6-7 października 2016 r., red. tomu Aneta Firlej-Buzon, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, ss. 267, [1], il., Propozycje i Materiały, 95, ISBN 978-83-64203-97-8.

Mikołaj Ochmański
Katedra Książki i Historii Mediów Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
m.ochmanski@uw.edu.pl
ORCID 0000-0001-9365-2654

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 472-474.

 

Janusz Tandecki, Archiwa w Polsce w latach 1944-1989. Zarys dziejów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, 2017, ss. 261, [9] s. tablic: fot., ISBN 978–83–231–3857–0.

Dorota Pietrzkiewicz
Katedra Książki i Historii Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska|
.pietrzkiewicz@uw.edu.pl
ORCID 0000-0003-3870-5308

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 474-476.


KRONIKA

Konferencja „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków”, Katowice 23 V 2018 r. – sprawozdanie

Agnieszka Łakomy-Chłosta
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
a.lakomy@interia.pl
ORCID 0000-0002-0024-0691

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 477-481.

 

Konferencja „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji”, Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie, 24-25 V 2018 r. – sprawozdanie

Agnieszka Franczyk-Cegła
Dział Starych Druków Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
agnieszka.franczyk-cegla@znio.pl
ORCID 0000-0002-1231-925X

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 481-486.

 

Konferencja „Bibliotheca Universitatis: пам’ять – діалог – реінтерпретація”, Lwów, 26 X 2018 r. – sprawozdanie

Agnieszka Franczyk-Cegła
Dział Starych Druków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
agnieszka.franczyk-cegla@znio.pl
ORCID 0000-0002-1231-925X

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 486-489.

 

Jubileuszowo o cenzurze –V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”, 18–19 października 2018 r.

Wanda A. Ciszewska
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
tai@umk.pl
ORCID 0000-0001-8716-9869

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 490-496.