Informacje dla autorów

  • Teksty oryginalne i nigdzie niepublikowane, prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną w postaci załączonego pliku na adres e-mail: zbadannadksiazka@uw.edu.pl. wraz z obowiązkowym oświadczeniem autora. W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora prosimy o wymienienie wszystkich współautorów oraz ich afiliacji, a także określenie ich wkładu (w odsetkach) w powstanie artykułu (zapora ghostwriting oraz guest authorship).
  • Teksty nie powinny przekraczać 40 tys. znaków (1 arkusz wydawniczy) wraz z załącznikami, w tym ilustracjami oraz słowami kluczowymi i abstraktem w języku angielskim (do 1000 znaków), słowami kluczowymi w języku polskim, bibliografią.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po ich uzgodnieniu z autorem.
  • Prosimy o podanie afiliacji oraz kontaktu mailowego do autora, autorów.
  • Szczegółowe wytyczne dotyczące redagowania i pisowni – zob. Zasady przygotowania tekstów.
  • Autorom publikacji przysługuje bezpłatny egzemplarz autorski. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
  • Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
  • Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor.
  • Przesłanie przez autora tekstu do Redakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” oraz na jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz na odpłatne i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy w Internecie, patrz oświadczenie autora.
  • Materiały zamieszczane w „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.