TOM 7-8 / 2013-2014

SPIS TREŚCI t. 7-8/2013-2014
Od redakcji [9-12]
Wykaz skrótów [13-14]

ARTYKUŁY

Jacek Soszyński
Dzieje starożytne w Fasciculus temporum Wernera Rolevincka [15-30]

Joanna Pietrzak-Thébault
Warząchiew, mydło, igła. Książka na służbie (Wenecja, XVI w.) [31-46]

Iwona Pugacewicz
W obronie francuskiego dziedzictwa kulturowego. Działalność Henri Grégoire na rzecz ochrony książki i sztuki w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej [47 -60]

Jacek Paulinek
Rola i znaczenie opisu formalnego druku dla badań księgoznawczych nad książką literacką pierwszej połowy XIX wieku.[61-78]

Małgorzata Ptasińska
Na marginesie sporu wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego Wracam z Polski. List Jana Lechonia do Jerzego Giedroycia z maja 1949 r. [79-102]

Ryszard Nowicki
Projekt scenariusza fi lmowego na temat ochrony zbiorów bibliotecznych z 1946 roku [103-114]

Agnieszka Chamera-Nowak
Problemy złej jakości wykonania książek w latach pięćdziesiątych XX wieku w Polsce: stalinowskie diagnozy, rzeczywiste przyczyny [115-132]

Dariusz Jarosz
Władza a książka społeczno-polityczna w PRL 1956–1989 [133-172]

Dorota Gacka
Całościowe opracowania Kodeksu Lubińskiego (poł. XIX w. – pocz. XXI w.) [173-196]

DEBIUTY

Magdalena Staniszewska
Antologia poezji Jeana Molineta w kodeksie Biblioteki Narodowej 3762 III [197-216]

Małgorzata Sobol
Kolekcja książek Męcińskich i Zborowskich w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie [217-234]

HUMANISTYKA CYFROWA

Cristina Dondi
Piętnastowieczny handel książką. Gromadzenie świadectw źródłowych i badanie inkunabułów – baza danych MEI [235-252]

Joanna Milewska-Kozłowska
Retrospektywna bibliografi a narodowa Niemiec online (VD 16, VD 17, VD 18). Prezentacja baz [253-272]

MATERIAŁY

Elżbieta Maruszak
Drugi po Joachimie Lelewelu? Komunikat [273-276]

Marianna Czapnik
Druki proweniencji szwedzkiej w księgozbiorze warszawskiej książnicy uniwersyteckiej [277-308]

Oksana Rabczun
Książki Stanisława Orzechowskiego w zbiorach Oddziału Kolekcji Bibliotecznych i Historycznych Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W. I. Wernadskiego [309-318]

Iryna Szekera
Biblioteki klasztorów kijowskich w zbiorach Oddziału Kolekcji Bibliotecznych i Historycznych Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W. I Wernadskiego [319-328]

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Dariusz Jarosz
Monografi a „Przeglądu Bibliotecznego”: pytania, uzupełnienia, konteksty [329-350]

RECENZJE – czytaj to!

Godfryd z Vinsauf (De Vino Salvo), Nowa poetyka (Poetria nova), przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka, Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna/Instytut Badań Literackich PAN, 2007, s. 174 (Bibliotheca Litterarum Medii Aevi Artes – Opera (Artes, nr 1) – Grażyna Łabęcka Jóźwiakowska [351 -355]

Wiesław Faber, Sztuka znaku wodnego. Przerysy znaków wodnych z dokumentów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, t. I, cz. 1: Zbiory Oddziału III – archiwa rodowe i zbiory prywatne, Warszawa 2010: Foto Liner S.C., 229 s. – Edward Potkowski [355-363]

Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic, Volume editor: Marie Tošnerová, Prepared for publication by: Pavel Brodský, Marta Hradílová, Martina Hrdinová, Stanislav Petr, Martina Šumová, Marie Tošnerová, Prague 2011 (Studie o Rukopisech. Monographia XVII. Průvodce po Rukopisných Fondech v České Republice), ss. 638 – Jerzy Kaliszuk [364 -369]

Katalog druków cyrylicznych XVI-XVIII wieków w zbiorach biblioteki klasztoru OO. Bazylianów w Warszawie, oprac. Roman Lepak OSBM, Warszawa: Wyd. BAZYLIADA, 2013, 234 ss. – Maria Pidłypczak-Majerowicz [369 -372]

Iwona Imańska, Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII-–XVIII w), Toruń 2013, ss. 464 – Anna Kamler [372-378]

Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, pod red. naukową Alicji Kuleckiej, Warszawa: Wyd. UW, 2012, ss. 537, – Dorota Pietrzkiewicz [378-390]

NOTKI RECENZYJNE – czytaj to!

Iberian Books: Books Published in Spanish or Portuguese or on the Iberian Peninsula before 1601 / Libros ibéricos: Libros publicados en español o portugués o en la Península Ibérica antes de 1601, ed. by Alexander S. Wilkinson, Leiden – Boston: Brill, 2010, ss. 830 – Maja Bogajczyk [391-393]

Helen Smith, Grossly Material Things: Women and Book Production in Early Modern England, Oxford: Oxford University Press, 2012, ss. 254 – Maja Bogajczyk [393]

Eberhard z Bremy, Laborintus, przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria/Instytut Badań Literackich PAN, Bibliotheca Litterarum Medii Aevi Artes – Opera (Artes, nr 2), Warszawa 2011, s. 144 – Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska [394-395]

Marcus Tullius Cicero, O inwencji retorycznej De inventione, przekład z języka łacińskiego Karolina Ekes, wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2013, s. 259, – Magdalena Bejm [395-397]

KRONIKA – czytaj to!

„Łapać złodzieja! Zapobieganie i ściganie kradzieży w bibliotekach w epoce cyfrowej”. Konferencja i zebranie Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych, Warszawa, 29-30 października 2013 r. – Marianna Czapnik [403]399

Seminarium „Print Culture in Early Modern Central Europe”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego & Academia Europaea − Wrocław Knowledge Hub, Wrocław 16–17 września 2013 r. – Michał Choptiany [404-409]

NASI AUTORZY [411-413]