TOM 6 / 2012

Spis treści t. 6/2012

Od redakcji [11]

ARTYKUŁY

Zdenék Uhlíř
Łacińskie i czeskie kazania w XIV i XV wieku – przekład, adaptacja, mutacja [15-24]

Iwona H. Pugacewicz
Początki bibliotekarstwa publicznego we Francji i świadomości ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego a Wielka Rewolucja 1789–1799 [25-50]

Dorota Pietrzkiewicz
Życie i praca Piotra Bańkowskiego (1885–1976) [51-64]

Dorota Grabowska
Józef Grycz – twórca przepisów katalogowania [65-78]

Jacek Puchalski
Prace Józefa Grycza nad organizacją bibliotekarstwa publicznego w latach 1945–1949. Część II [79-112]

Ryszard Nowicki
Nieznany projekt rozporządzenia o zabezpieczeniu zbiorów bibliotecznych i odbudowie bibliotek w powojennej Polsce [113-126]

Agnieszka Chamera-Nowak
„Książki, szwarc, mydło i powidło…” Dystrybucja książek na wsi w latach pięćdziesiątych XX w. w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa [127-142]

Dariusz Jarosz
Dni Oświaty Książki i Prasy w latach 1959–1970 w propagandzie kulturalnej PRL [143-160]

ANALIZY I INTERPRETACJE

Hanna Buczyńska-Garewicz
O czytaniu aforyzmów Nietzschego [161-180]

PLATFORMA CYFROWA DZIEJÓW KSIĄŻKI

Łukasz Bolikowski, Jan Kozłowski
Ekspansywna hybryda: narodziny i dojrzewanie humanistyki cyfrowej [181-188]

Martin Roland
Iluminowane manuskrypty w Internecie. Inwentarz rękopisów opactwa cystersów w Stams w Tyrolu (Austria) [189-200]

Sławomir Szyller
Centralny katalog rękopisów średniowiecznych [201-204]

Dan Embree
Repertorium Chronicarum – śladami historii średniowiecznej: rękopis po rękopisie [205-214]

Andrzej Dąbrówka
Mediewistyka: Średniowiecze, historia, badania – portal internetowy [215-218]

Izabela Wiencek
Stare druki – o potrzebie portalu informacyjnego i ogólnopolskiej bazy proweniencji [219-242]

Marta Kowalewska
Baza proweniencji dawnej książki w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów UJ [243-246]

Hanna Łaskarzewska
Kartoteka kopii znaków własnościowych w Pracowni Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych Biblioteki Narodowej [247-248]

Marianna Czapnik
Zasoby informacyjne CERL źródłem do badań nad europejskim dziedzictwem piśmienniczym [249-258]

Aleksandra Czapelska
Publikacje Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych [259-264]

Jan Dionizy Mejor
Digitalizacja – garść refleksji [265-266]

Marianna Czapnik
Biblioteka Narodowa Holandii: misja, strategia działania, zasoby cyfrowe [267-274]

MATERIAŁY

Iwona H. Pugacewicz
Organizacja i plany wobec Biblioteki Wersalskiej w świetle wybranych relacji i źródłowych [275-288]

RECENZJE – czytaj to!

Albin Gombos (ed.), Catalogus Fontium Historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélõ forrásai, ed. Csaba Csapodi (1943), Budapest 1937–1943, (Reprint sorozat), ed. Érszegi Géza (2004), az utószó és a kiegészítõ bibliográfia Bácsatyai Dániel munkája, Budapest: Nap Kiadó, Vol. I–IV: 2004–2011 – László Veszprémy [289-290]
The New Cambridge History of the Bible, Vol. 2: From 600 to 1450, edited by Richard Marsden and E. Ann Matter, Cambridge: Cambridge University Press, 2012 – Jacek Soszyński [291-295]

István Monok, A mûvelt arisztokrata. A magyarországi fõnemesség olvasmányai a XVI–XVII. században, Budapest: Kossuth Kiadó, 2012 – Márton Veszprémy [295-299]

Grzegorz P. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010 – Dariusz Kuźmina [299-302]

Krzysztof Pilarczyk, Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2012 – Hanna Węgrzynek [302-303]

Patryk Pleskot, Naukowa szkoła przetrwania. Paryska Stacja PAN w latach 1978–2004, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008 – Katarzyna Seroka [304-307]

Janusz Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowe, (Prace Monograficzne, 512), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009 – Elżbieta Maruszak [307-312]

Urszula Szybowska, Zapiski pożeracza ksiąg. O rodzajach i funkcjach marginaliów na podstawie notatek Jana Bernarda Bonifacia, Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 2012 – Anna Kamler [312-315]

Rara et curiosa bibliofilów warszawskich. Piąta wystawa kolekcjonerów warszawskich zorganizowana w roku 90-lecia Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Katalog, Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 2011 – Paweł Podniesiński [315-318]

Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946–1955, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012 – Agnieszka Chamera-Nowak [318-323]

NOTKI RECENZYJNE – czytaj to!

Béla Holl, Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae. Initia hymnorum, officiorum rhythmicorum, sequentiarum, troporum, versuum alleluiaticorum cantionumque, Sajtó alá rendezte: Kinga Körmendy, az elõszót írta: Edit Madas, (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae. Subsidia 1.), Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2012. – Márton Veszprémy [325-326]

Tomasz Mika, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012 – Jacek Soszyński [326-327]

Aldines in Libraries of Ukraine. Catalogue, opr. Marharyta Shamrai, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2012 – Katarzyna Seroka [327-328]

Maria Juda, Ewa Teodorowicz-Hellmann, in cooperation with Ragnhild Lundgren, Polonika w Bibliotece Katedralnej w Strängnäs – The Polonica in the Library of Strängnäs Cathedral, (Stockholm Slavic Papers, 17), Stockholm: Stockholm University, Department of Slavic Languages and Literatures, 2011 – Elżbieta Maruszak [329-330]

KRONIKA – czytaj to!

Konferencja naukowa Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, książka, edukacja. Warszawa, 10–12 maja 2012 – Joanna Pietrzak-Thébault [331-333]

Konferencja naukowa Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane, Warszawa 19–20 września 2012 r. – Katarzyna Seroka [334-337]

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji. III międzynarodowa konferencja poświęcona dziedzictwu i problemom nauki i kultury polonijnej (Francja, Paryż 13–14 grudnia 2012 r.) – Katarzyna Seroka [338-342]

WYKAZ SKRÓTÓW [343]
NASI AUTORZY [345-347]